Stowarzyszenie Akcja Społeczna
/SAS/

Profesjonalne i kompleksowe poradnictwo prawne, obywatelskie i psychospołeczne.

Poradnictwo Prawne, Obywatelskie i Psychospołeczne

REJESTRACJA TELEFONICZNA

58 520-38-28

E-MAIL

SAS.BPO@WP.PL

Centrum Prawa – Poradnictwo Prawne, Obywatelskie i Psychospołeczne udziela bezpłatnie i każdej bez wyjątku zainteresowanej osobie,
porad i informacji z zakresu praw oraz uprawnień obywatelskich.

Usługi świadczone przez Centrum Prawa polegają na:

  • udzielaniu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej informacji o przysługujących im i należnych uprawnieniach, jakie wynikają z przepisów polskiego prawa oraz międzynarodowych umów ratyfikowanych przez Polskę oraz możliwym do uzyskania wsparciu prawnym czy porad prawnych,
  • wskazywaniu obowiązującego w konkretnej sprawie trybu postępowania, zwłaszcza zaś przysługujących środków odwoławczych,
  • tworzeniu banku danych o zasobach instytucjonalnych i organizacyjnych gminy i regionu,
  • opracowywaniu, wydawaniu oraz promocji tematycznych broszur, informatorów itp.,
  • znajdowaniu rozwiązań, jakie są możliwe tylko dzięki fachowemu doradztwu prawnemu.
Doradztwo prawne jest formą pomocy usytuowaną pomiędzy przekazywaniem informacji, a konsultacją z osobą poszukującą wsparcia czy pomocy. Porady prawnicze to szansa, z jakiej warto skorzystać. Korzystając z usług Centrum Prawa ma się dostęp do najwyższej jakości wiedzy z zakresu poradnictwa prawnego. Informacje udzielane są bezpłatnie i każdej zainteresowanej osobie, a przekazane informacje są kompletne, aktualne i rzetelne. /SAS/ gwarantuje bezstronność, poufność i poszanowanie godności każdego klienta oraz świadczenie usług na najwyższym możliwie poziomie. Wszystkie działania podejmowane przez doradców i wolontariuszy /SAS/ służą ochronie dobra i interesu klienta, poszanowania jego praw oraz godności. Kierujemy się w pracy z klientem uczciwością, sumiennością, najlepszą wolą i wiedzą oraz dążymy do jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego Możesz przekazać potrzebującym 1% swojego podatku.

KRS 0000018623

STANDARDY UDZIELANIA INFORMACJI PRAWNEJ ORAZ PROWADZENIA PORADNICTWA PRAWNEGO, OBYWATELSKIEGO, PSYCHOSPOŁECZNEGO w /SAS/.

BEZPŁATNOŚĆ

Wszystkie informacje i porady prawne udzielane są bezpłatnie.
Zasada bezpłatności oznacza, że:
- niedopuszczalne jest żądanie oraz przyjmowanie wynagrodzenia za udzielanie informacji, porad itp.,
- organizacja nie jest zobowiązana do ponoszenia opłat administracyjnych lub sądowych, wynikających z prowadzenia sprawy.

RZETELNOŚĆ

Wszystkie informacje i porady prawnicze udzielane są w sposób rzetelny, konkretny i wyczerpujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. /SAS/ podejmuje systematyczne działania służące monitorowaniu przestrzegania standardów.
Zasada rzetelności oznacza, że:
- wszystkie informacje i porady prawnicze udzielane są na podstawie przedstawionego przez klienta stanu faktycznego,
- informacje i porady udzielane są po pełnym przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy i odpowiednich przepisów,
- informacje i porady udzielane są w sposób możliwie pełny i wyczerpujący,
- informacja i porada musi być przekazana w sposób zrozumiały i dostosowany do możliwości percepcyjnych klienta,
- /SAS/ posiada zasady kontroli wewnętrznej przestrzegania standardów oraz prowadzi co najmniej raz w roku ocenę ich przestrzegania na jasno określonych zasadach.

PROFESJONALIZM

Wszystkie udzielane informacje oraz porady prawne są świadczone przez osoby kompetentne, rzetelnie przygotowane do pracy z klientem, zarówno pod kątem merytorycznym jak i metodologicznym.
Zasada profesjonalizmu oznacza, że:
- /SAS/ określa poziom wymagań merytorycznych, znajomości procedur oraz technik poradniczych, a także umiejętności interpersonalnych osoby udzielającej informacji i porad prawnych, jakie są niezbędne w prowadzeniu tego typu aktywności zawodowej,
- /SAS/ określa warunki, na jakich doradca, pracownik czy wolontariusz może samodzielnie udzielać informacji i porad prawnych,
- w razie potrzeb, a zwłaszcza w trudnych bądź skomplikowanych przypadkach, osoba udzielająca doradztwa prawnego czy przekazująca informacje, konsultuje się z innymi doradcami lub specjalistami z danej dziedziny, bezwzględnie zachowując zasadę poufności,
- studenci oraz osoby nieposiadające doświadczenia w danej dziedzinie mają w obowiązku konsultację z doradcą, /SAS/ zapewnia Nadzów merytoryczny na ściśle i jasno określonych warunkach, znanych osobom udzielający, poradnictwa prawnego,
- każda osoba udzielająca informacji i porad ma obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, wiedzy oraz umiejętności, aby świadczone poradnictwo prawne było najwyższej jakości.

SAMODZIELNOŚĆ KLIENTA

Wszelkie informacje i porady prawne udzielane są z poszanowaniem autonomii i niezależności klienta, przy zachowaniu mobilizującym klienta do możliwie najszerszej aktywności oraz samodzielności.
Zasada samodzielności klienta oznacza, że:
- osoba prowadząca daną sprawę przedstawia możliwe rozwiązanie problemu wraz z możliwymi konsekwencjami, uwzględniając zarówno zalety oraz wady poszczególnych rozwiązań; nie podejmując przy tym ostatecznej decyzji za klienta,
- osoba prowadząca daną sprawę w miarę możliwości zachęca klienta do czynnego uczestnictwa, mobilizuje go do aktywności jak i także samodzielnego działania i uczestnictwa w rozwiązywaniu sprawy czy problemu.

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Wszelkie informacje oraz porady prawnicze udzielane są uprawnionym osobom bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w ramach istniejących realnych możliwości.
Zasada dostępności usług oznacza, że:
- /SAS/ zapewnia klientom dostęp do swych usług na jasno i precyzyjnie określonych i powszechnie znanych zasadach,
- każda osoba uprawniona do uzyskiwania pomocy czy doradztwa prawnego jest traktowana w jednakowy sposób (bez dyskryminacji w ramach grupy docelowej),
- osoba udzielająca informacji, porady prawnej ma możliwość odmówić prowadzenia sprawy w razie wystąpienia konfliktu sumienia bądź konfliktu interesów; jest jednak zobowiązana, w miarę możliwości, do wskazania innej osoby mogącej udzielić kompetentnej i rzetelnej porady prawnej,
- /SAS/ nieustannie dąży do uwzględnienia zróżnicowanych potrzeb swoich klientów, a zwłaszcza do specyficznych wymagań i oczekiwań osób niepełnosprawnych, poprzez odpowiednie dostosowanie warunków lokalowych oraz sposobu świadczenia usług prawnych lub też uruchomienia alternatywnych form pomocy.

JAWNOŚĆ ZASAD

Doradztwo prawne to usługa udzielana według powszechnie dostępnych i jawnych zasad.
Zasada jawności zasad oznacza, że:
- zasady usług poradniczych organizacji są jawne oraz dostępne powszechnie, w szczególności dla wszystkich klientów, mających możliwość zapoznać się z nimi jeszcze przed rozpoczęciem udzielania porady prawnej,
- standardy usług poradniczych są znane wszystkim osobom, jakie udzielają porad prawnych oraz informacji,
- każdy nowo zatrudniony pracownik organizacji jest bezzwłocznie zapoznawany ze standardami świadczonych przez /SAS/ usług.

ZGŁASZANIE SKARG I UWAG

/SAS/ gwarantuje klientom możliwość zgłaszania skarg bądź uwag dotyczących jakości otrzymywanej informacji lub porady prawniczej oraz sposobu jej udzielania.
Zasada zgłaszania skarg i uwag oznacza, że:
- klient ma możliwość wyrażenia swej opinii o otrzymanej usłudze,
- /SAS/ posiada zdefiniowaną procedurę zgłaszania skarg i uwag przez klientów oraz sposób ich rozpatrywania,
- /SAS/ korzysta ze skarg, uwag oraz wniosków klientów w celu poprawy jakości pracy,
- informacje o procedurze zgłaszania skarg i uwag znajdują się w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich klientów.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI PORADNICZYMI

Organizacje realizując doradztwo prawne i udzielające informacji prawnych, porad prawnych, porad obywatelskich, psychospołecznych itp. wspierają się na zasadach partnerskiej współpracy, dzieląc się wzajemnie swoją wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Close Menu